Available courses

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลาย...
Course

การเขียนภาษาอังกฤษในชึวิตประจำวัน( Everyday English Writing )

คำอธิบายรายวิชา  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน...
Course

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

             ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับมุมและก...
Course

Real life English

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวั...
Course

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

             ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดูพูด อ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิ...
Course

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

    ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำสั่ง หรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน การฟังแล...
Course

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

             การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ส...
Course

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

        ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิ...
Course

วิชาชีวิตกับสังคมไทย

             ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม...
Course

วิชา พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

          ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเภทของพลั...
Course

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประ...
Course

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

         ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกั...
Course

คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

       ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องมุมและ...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยา...
Course

หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม

คำอธิบายรายวิชา      ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันทางสังคม บร...
Course

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

     ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับมุมและการวัดมุม...
Course

เพศวิถีศึกษา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วั...
Course

Real Life English

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง – ดู พูด อ่านและเขียนภาษา...
Course

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20001-1001

        ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทีมงานส่ง...
Course

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ...
Course

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ...
Course

งานเตรียมผิวงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานเตรียมผิวงา...
Course

งานไฟฟ้ารถยนต์

       ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบไฟฟ้...
Course

คณิตศาสตร์ช่างยนต์(Auto-mechanic Mathematics)

ศึกษาเกี่ยวกบระบบหน่วย คํานวณ ปริมาตรเครื่องยนต์ อัตราส่วนการอัด กา...
Course

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ และการประยุกต์ใช้...
Course

งานไฟฟ้ายานยนต์

                ศึกษาและปฏิบัติ การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดส...
Course

งานจักรยานยนต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่อง...
Course

งานส่งกำลังรถยนต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบส่งกำลังรถ...
Course

วิชางานเครื่องยนต์เล็ก

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่...
Course

งานพ่นสีรถยนต์

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์การพ่นส...
Course

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี

ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกลซีเอ็นซี หลักการ ชนิดของเครื่องมือกลซีเ...
Course

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล1

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณ์ประกอบ กลึงตกร่อง เจาะแ...
Course

กรรมวิธีการผลิต

ศึกษาหลักการของกรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและอโลหะด้วยเคร...
Course

ทฤษฎีเครื่องมือกล

ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการทำงาน เครื่องมือขนาดเล็ก เครื่องเ...
Course

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน...
Course

วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา        ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อม...
Course

งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1

               ปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and F...
Course

เครื่องปรับอากาศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ โครงส...
Course

ดิจิทัลเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส  ฟังก์ชั่นลอจิก  ตารางควา...
Course

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ศึกษาและปฏิบัติหลักการกำเนิดคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ การคำนวณ วัดค่า Pea...
Course

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน I...
Course

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลั...
Course

การติดตั้งไฟฟ้า1

คำอธิบายรายวิชา           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย มา...
Course

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้...
Course

การออกแบบระบบไฟฟ้า

งานสืบค้นข้อมูลระบบผลิต  การส่งจ่าย   การจำหน่ายและการใช้พลังงานไ...
Course

เครื่องส่งวิทยุ

                     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับย่านความถี่ คุณลักษณะข...
Course

วิชา วงจรดิจิตอล

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและแปลงเลขฐาน...
Course

วิชาเขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า อิ...
Course

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

 ศึกษาและปฏิบัติคุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการใช้งาน การให้ไบแ...
Course

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

จุดประสงค์รายวิชา เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมในงานอิเล็กท...
Course

ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร์ ...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและ...
Course

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.)

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอน...
Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้า...
Course

พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโค...
Course

ไมโครคอนโทรลเลอร์

                ศึกษาและปฏิ...
Course

เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน I...
Course

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเบื้องต้น

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง การทำงาน การติดตั้ง ทดสอบ กา...
Course

ระบบโรงงานอัตโนมัติ(Automation Factory System)

      ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับพื้นฐานระบบโรงงานอัตโนมัติ สถานีที...
Course

โปรแกรมโครงสร้าง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนและผังงาน ภาษาโครงสร้าง...
Course

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำชนิดพีและ...
Course

การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การเชื่อมต่อและการค้นหาจ...
Course

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของฐ...
Course

การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการ...
Course

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

คำอธิบายรายวิชา           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าห...
Course

การบัญชีเบื้องต้น

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโย...
Course

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

           ปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัสการพิมพ์แป้...
Course

การบัญชีต้นทุน 1

                   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  แนวคิดเกี...
Course

การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อ...
Course

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโฆษณา ประเภทของการโ...
Course

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรค...
Course

การค้าปลีกและการค้าส่ง

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการค้าปลีกและการค้าส่ง...
Course

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

คำอธิบายรายวิชา              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตสื...
Course

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน   ความหมาย   องค์ประกอบ   กา...
Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อง...
Course

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

                   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้น...
Course

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน   ความหมาย  ...
Course

วิชากฎหมายธุรกิจ

                ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สำค...
Course

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

               ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ความยื...
Course

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย ความสํา...
Course

การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทและร...
Course

วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว Tourist Behavior

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยว การใช้บริการ...
Course

การจัดดอกไม้

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการจัดดอกไม้ การเลือกใช้วัสดุอุป...
Course